عرض دوخت 5 میلیمتر

12 مدل دوخت گلدوزی و بیش از 20 مدل دوخت ترکیبی

قابلیت انواع دوخت ساده و گلدوزی

قابلیت راسته دوزی، گلدوزی، تکه دوزی، زیپ دوزی،

قابلیت دوخت بسیار زیبا بر روی پارچه های نازک و ضخیم